Privacy statement

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Noodle Burger BVBA, met maatschappelijke zetel te Guido Gezellestraat 61, 2630 Aartselaar en ingeschreven in de K.B.O. met nummer BTW 0898.827.932 (Noodle Burger).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Algemeen
  1. Noodle Burger volgt, voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
  2. Noodle Burger stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.
 1. Persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens die u ons meedeelt:
   1. Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres
   2. Categorie 2: bij het aanvragen van informatie, uw e-mailadres en telefoonnummer
   3. Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website
  2. Noodle Burger kan uw gegevens (persoonsgegevens) op verschillende manieren verkrijgen:
   1. Door gebruik van cookies (zie onderaan privacy statement)
   2. Tijdens het invullen van het formulier onderaan de website met als doeleinde het stellen van een informatieve vraag over onze diensten.
  3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie onderaan privacy statement.
 2. Waarom we gegevens verwerken
  1. Algemene doeleinden: Noodle Burger zal de bij u verkregen Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor onderstaande doeleinden:
   1. Categorie 1: het onderhouden en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken met als rechtsgrond de legitieme belangen van Noodle Burger om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Uit deze anonieme gegevens kan de identiteit van personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden.
   2. Categorie 2: de facturatie en de levering van diensten die door uzelf zijn aangevraagd, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u is gevraagd.U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.
 1. Hoe lang we gegevens verwerken
  De persoonsgegevens worden door ons bijgehouden en verwerkt voor de noodzakelijke periode in functie van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Noodle Burger en U.
 1. Uw rechten
  Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

  1. U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Noodle Burger op te vragen. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
  2. U bent zelf vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Noodle Burger. Daarnaast heeft u ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.
  3. U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.
  4. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  5. Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
  6. U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@noodleburger.be of per post naarGuido Gezellestraat 61, 2630 Aartselaar. Hierbij kan wel een extra identificatie worden gevraagd ter legitimatie.
  7. Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.
  8. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.beVoor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina op de website.
 2. Veiligheid en vertrouwelijkheid
  1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ondernomen op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing van personengegevens aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  2. In geen geval kan Noodle Burger aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.
  3. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus de enige verantwoordelijke voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 3. Toegang door derden
  1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
  2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 1. Links naar andere websites
  1. Noodle Burger is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de Noodle Burger website door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van die van Noodle Burger.
  2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.
 1. Cookies
  1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.